Bezoek de website voor informatie over de Schumann resonantie
Er worden online trainingen gegeven.
Aanrader voor je energie huishouding en zelfgenezend vermogen.

Multidimensionale wezen, buitenaards contact

Sinds mijn kind-tijd heb ik ervaringen met ongeïdentificeerde objecten en bijzondere ontmoetingen.
Er bestaan multidimensionele werelden. Daar wordt nu meer opener over gesproken dan 30 jaar terug.
Veel mensen over de wereld met diverse beroepsgroepen hebben inmiddels hun ervaringen en verklaringen (soms onder eed) gegeven.
Een belangrijke persconferentie hierover was gehouden in 2001 op de The National Press Club in Washington D.C.

Steven-greer-youtube

Goed om te weten

Zeker in deze tijd is het goed om te weten dat u als als hulpvragende recht heeft op privacy, goede hulp en bescherming tegen dat wat slecht voor u is.
Ik, Emanuel ( Aardmanneke ) ben geen arts en ik heb geen eed afgelegd of moeten afleggen. Ik ben wel hulpverlener en kan mij vinden in de eed van Hippocrates en die van W.G.M. Witkam.
Naar eer en geweten zal ik altijd handelen ten behoeve van welzijn van de ander met repect voor privacy.

Ga eens na bij uzelf, hoe u behandelt wordt door een arts en of hij/zij deze zich houdt aan de eed. Daar heeft u recht op.

Eed van Hippocrates (origineel) - deze wordt niet meer gebruikt.

Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asclepius, Hygieia et Panaceia, en bij alle goden en godinnen, die ik tot getuigen roep, dat ik deze eed en deze verklaring, naar beste weten en vermogen, zal nakomen.

Ik zal hem, die deze kunst aan mij heeft onderwezen, beschouwen als een vader, hem laten delen in mijn levensonderhoud, en, als hij in schulden of nood zou geraken, hem op zijn verzoek steun verlenen. Zijn zonen zal ik gelijk stellen met mijn eigen broers; ik zal hun, als zij de wens daartoe te kennen geven, deze kunst leren zonder vergoeding en zonder schuldbewijs; tot mijn voorschriften, voordrachten en heel mijn verdere onderricht zal ik toegang geven aan mijn zonen, aan die van mijn leermeester en aan die leerlingen die zich bij mij hebben ingeschreven en gehouden zijn aan de medische wet; maar aan niemand anders.

Ik zal diëetregels naar beste weten en vermogen aanwenden tot heil der zieken, nooit tot hun verderf of schade.
Ik zal niemand een dodelijk geneesmiddel toedienen, ook niet aan iemand die dit van mij vraagt; zelfs een aanwijzing in die richting zal ik niet verstrekken.
Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven.
Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren.
Ik zal geen operaties uitvoeren, zelfs niet bij lijders aan blaasstenen, maar ik zal dat werk aan deskundigen overlaten.
In welk huis ik ook binnentreed, ik zal er alleen binnengaan om de zieken te helpen; nooit zal ik er willens en wetens enig onrecht doen, in het bijzonder mij nooit schuldig maken aan sexuele omgang met man of vrouw, vrije of slaaf.
Ik zal, wat ik bij de uitoefening van mijn beroep ook zal horen of zien, of ook daarbuiten over het leven van mensen te weten kom aan dingen, die nooit bekend mogen worden, in stilzwijgen bewaren, en het beginsel hooghouden, dat dingen die mij zó bekend worden vallen onder de plicht van geheimhouding.
Als ik deze eed trouw in acht neem en niet ontwijd, moge ik dan in mijn leven en in mijn kunst gezegend worden, en aanzien genieten bij alle mensen, te allen tijde, – maar als ik hem schend en meinedig word, dan wil ik het tegendeel ondergaan.

Nederlands Artsenverbond

De artseneed van het Nederlands Artsenverbond, een vertaling van de eed van Hippocrates door W.G.M. Witkam

Ik zweer en onderschrijf, dat ik deze eed, zolang ik mag beschikken over mijn vermogens en verstandelijk inzicht, ten einde toe zal houden.
Ik zal iemand, die mijn leermeester in de geneeskunst is geweest, beschouwen als een familielid en belangeloos terzijde staan. Diens kinderen zullen voor mij zijn als broeders, die ik desgevraagd op mijn beurt, zonder daarvoor vergoeding te vragen, in de geneeskunst zal opleiden. Mijn onderricht zal ik geven aan hen, samen met mijn eigen kinderen en aan de studenten, die onderworpen zijn aan de plicht tot geheimhouding, maar niet aan buitenstaanders.
Ik zal mijn voorschriften geven naar beste weten en kunnen, tot welzijn van de patiënten en ik zal hen behoeden voor alles, wat schadelijk en verkeerd is.
Ik zal niemand, die mij daarom vraagt, helpen aan een dodelijk brouwsel, noch zal ik uit eigen beweging met een advies daartoe komen. Ook zal ik geen enkele vrouw helpen aan een giftige zetpil. Onberispelijk en godvrezend zal zowel mijn privé-leven zijn als de uitoefening van mijn beroep.
Ik zal geen handelingen uitvoeren, die niet tot mijn competentie behoren, maar zo nodig plaats maken voor hen, die wel ter zake kundig zijn.
Indien ik mij begeef op het privé-terrein van de patiënten zal ik dat doen ter genezing, mij verre houdend van alle misbruik van mijn positie in mijn houding tegenover vrouwen en mannen, met name op seksueel gebied.
Al wat ik als hulpverlener zal zien of horen, ook van het privé-leven van de patiënten zal ik voor mij houden, in de overtuiging dat zulke dingen geheim moeten blijven.
De achting van alle mensen voor mijn levenswijze en beroepsuitoefening moge voor altijd mijn deel zijn, indien ik deze eed nakom en niet verbreek. Bij overtreding en meineed echter moge het tegendeel mij overkomen.

KNMG en VSNU

De artseneed van de KNMG en de VSNU van 2003

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.
Dat beloof ik.
 of
Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

We live in a time of big changes.

Canges in our daily life, changes in our mindset and awareness.

In The Netherlands most people are not feeling this yet. This is because, as we say “zijn nuchter” (clearheaded).
This doesn’t mean there isn’t anything happening on a global scale.
Political lies, corrupt banksystems, drugs and human trafficking… like in any country.

We live in an age of spiritual, poitical and monetary warfare that is – as I feel, hope and pray and read – coming to an end.
Eventually everyone will know what is going on. Truth will out in the long term.

Here are some videos I like to share.
Not because they are “TRUE” but for you to feel, investigate or check for things that are happeing now.
I cannot tell what the Truth is, nor is it my place to tell.  It is not my place nor obligation to tell people what to do or what to follow.